அறிவிப்பு

ஜனவரி 2018ல் வெளிவரவுள்ள எனது மூன்று புதிய புத்தகங்களுக்கு கிழக்கு பதிப்பகம் முன் வெளியீட்டுத்திட்டம் அறிவித்துள்ளது. விவரங்கள் இங்கே.