கோப்பையிலே நம் குடியிருப்பு

மகத்தான வெற்றியைப்போல் அழகான தருணம் வேறில்லை.