நிஜமான 16 சீர் [with penathal]

காலை காலை வாரிய 16 சீர் விருத்தத்தை ஒரு வழி பண்ணிவிட முடிவு செய்ததன் விளைவு கீழ்க்கண்ட பா. இதனை என் ஆருயிர் உபிச பெனாத்தலுடன் இணைந்து எழுதியிருக்கிறேன். யாத்திருக்கிறேன்.

 

அதிரடி தினசரி புதுவித தடியடி மிதியடி தமிழா மிரளா திருநீ
வதைபடு உதைபடு வகையினில் சிறைபடு கதறிடு கண்ணா களிப் பாயிருநீ

இதுஒரு பரவசம் இனியொரு அதிரசம் இதைவிட சுவையாய் கிடைக்கா தப்பா
கதைவிட வருபவர் வதைபடும் விதமாய் புதிதொரு புயலாய் புறப்படு நீ

கொடிகளும் வெடிகளும் பிடிபடு பணங்களும் குடிமகன் நமக்கெனக் குரல்விடுறான் பார்
கோடியில் ஒருநாள் வாடி யிராமல் ஓடவிரட்டிட வந்திடு நீ.

மனதினில் மாசு மடியினில் காசு சிணுங்கிடும் ஓசை கேட்கிற திப்பொ
தனதென உனதுயிர் தமிழ்வளர் தேசம் தறுதலை கைகளில் போவது தப்பு

வினையிது விளைவெது கனவினில் வருவது விரைவினில் நடைபெற துதிப்போம் வா
சனிபலம் தனையழி சடுதியில் முடிவெடு சரித்திரப் பாடம் படைப்போம் வா

 

11 comments

புத்தகப் பட்டியல்

யதி – புதிய நாவல்

அமேசான் ஆசிரியர் பக்கம்

முந்தையவை

தொகுப்பு

புதியவை

வகை

மின்னஞ்சலில் பெற