அறிவிப்பு

பிப்ரவரி 2018 வலம் மாத இதழில் எனது ‘மாலுமி’ சிறுகதை வெளியாகியிருக்கிறது.